สมัครงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

 • ตำแหน่งงานที่สมัคร
  Programmer – C#.net
 • เงินเดือนที่คาดหวัง

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ*
 • นามสกุล*
 • เพศ*
 • วัน / เดือน / ปีเกิด (พ.ศ.)
 • อายุ
 • น้ำหนัก
  กิโลกรัม
 • ส่วนสูง
  เซนติเมตร
 • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)*
  (13 หลักเท่านั้น)
 • ที่อยู่ปัจจุบัน-บ้านเลขที่/หมู่บ้าน*
 • ตำบล/แขวง*
 • อำเภอ/เขต*
 • จังหวัด*
 • รหัสไปรษณีย์*
 • โทรศัพท์*
 • สถานภาพของครอบครัว
  จำนวนบุตร คน
 • สถานภาพทางทหาร
 • E-mail

ประวัติการศึกษา

ระดับ ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) ชื่อสถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน

สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ เข้าทำงาน ลาออก ตำแหน่ง เงินเดือน สาเหตุที่ออก

ความสามาถทางภาษา และคอมพิวเตอร์

ภาษา ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
การใช้คอมพิวเตอร์ (ระบบโปรแกรมที่ใช้) ดีมาก ดี พอใช้

บุคคลอ้างอิง

 • ชื่อ - สกุล
 • โทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน

ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก

รหัสยืนยัน

 • กรุณาใส่ Code*