ไดนามิคฯ เป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงาน
05 ตุลาคม 2560

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณอภิศักดิ์ สีหามาตย์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารงานเพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ